Install mysql2 gem on macOS using MAMP as mySQL server

by Viet Anh Nguyen
  
 
  
 ~ less than 1 minute read

When installing mysql2 gem on a system using MAMP as mySQL server, you may end up with a compilation error because of incorrect mysql path.

To deal with this problem, instead of gem install mysql2, try to specify mysql configuration directory:

gem install mysql2 -- --with-mysql-config=/Applications/MAMP/Library/bin/mysql_config

Disqus comment

Lưu ý: Hệ thống comment Disqus có thể không được load thành công do bị chặn bởi nhà mạng. Để khắc phục, đổi DNS về 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4 .

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.