Tag: #regexp

Page 1 of 1

Regexp hữu dụng

RegExp (Regular Expression - Biểu thức chính quy) là các đoạn mã biểu diễn một “search pattern” dùng nhiều trong việc tìm kiếm, thay thế, verify dữ liệu trong nhiều ngôn ngữ. Nếu biết tận dụng nó có thể trở thành một công cụ mạnh giúp lập trình viên trong nhiều việc khác nhau.

Read More

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.